09.01.2019

РЕГЛАМЕНТ прокуратури Київської області

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                          Наказ прокуратури Київської області

                                                          09 жовтня 2018 року № 185

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

прокуратури Київської області

 

 1. Загальні положення

 1.1.   Організація, засади і порядок діяльності прокуратури Київської області визначаються Конституцією України, Законом України “Про прокуратуру”, іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами, організаційно-розпорядчими документами, інструкціями Генеральної прокуратури України, прокуратури області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.

1.2.   Керівництво органами прокуратури області здійснює прокурор області.

1.3.   Перший заступник, заступники прокурора області організовують, спрямовують та контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорської діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.

1.4.   Розподіл службових обов’язків між керівництвом прокуратури області та взаємозамінність визначаються наказом прокурора області.

1.5.   За координацію діяльності заступників прокурора області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, відповідає перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено наказом прокурора області.

1.6.   Начальники структурних підрозділів прокуратури області, їх заступники є безпосередніми організаторами роботи у підрозділах.

1.7.   Проекти наказів, положень прокурора області, зміни та доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів прокурорської діяльності за погодженням із першим заступником або заступниками прокурора області і відділом організаційного та правового забезпечення. Їх оформлення здійснюється у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.

1.8.   Зміни та доповнення до Регламенту прокуратури області вносяться відповідним наказом прокурора області, що готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, завізованих першим заступником, заступниками прокурора області відповідно до розподілів обов’язків.

1.9.   Проекти наказів щодо заохочення працівників регіональної прокуратури, місцевих прокуратур готуються відділом роботи з кадрами з урахуванням умотивованих пропозицій керівників структурних підрозділів та місцевих прокуратур і подаються на підпис прокурору області після погодження з першим заступником, заступниками прокурора області.

Проекти наказів про застосування до прокурора дисциплінарного стягнення готуються відділом роботи з кадрами у 3-денний строк після надходження рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

1.10. Подання щодо змін до структури і штатної чисельності  прокуратури області готуються за пропозиціями прокурора області, першого заступника, заступників прокурора області, відділом роботи з кадрами за участі відділу організаційного та правового забезпечення.

1.11. Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома першого заступника, заступників прокурора області, керівників самостійних структурних підрозділів та місцевих прокуратур про зміни у структурі прокуратури області, призначення, переміщення керівних кадрів, а в необхідних випадках – накази Генерального прокурора, прокурора області про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорських працівників.

1.12. Внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Законами України «Про прокуратуру», «Про державну службу», Кодексом законів про працю України, Правилами внутрішнього службового розпорядку прокурорів органів прокуратури області та Правилами внутрішнього службового розпорядку державних службовців прокуратури області.

1.13. Порядок здійснення представництва прокуратури області та її службових осіб у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах у справах, у яких прокуратура області та її службові особи виступають як сторони або треті особи, або суб’єкти оскарження, встановлюється прокурором області.

1.14. Прокурор області, перший заступник або заступники прокурора області згідно з розподілом обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами у справах, де прокуратура області, її службові особи виступають як сторони, треті особи або суб’єкти оскарження.

1.15. Забезпечення взаємодії прокуратури області з органами прокурорського самоврядування (Всеукраїнською конференцією прокурорів та Радою прокурорів України) здійснюється за вказівкою прокурора області першим заступником, заступниками прокурора області чи керівниками самостійних структурних підрозділів, а з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів – підрозділом роботи з кадрами. Порядок взаємодії з Національною академією прокуратури України здійснюється згідно з наказами Генеральної прокуратури України.

1.16. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах гласності. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури області надсилаються прес-секретарем прокуратури області за погодженням із прокурором області. Персональну відповідальність за достовірність і повноту наданих відомостей несуть заступники прокурора області, керівники самостійних структурних підрозділів, прес-секретар прокуратури області.

1.17. Прокуратура області має офіційний веб-сайт, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, документи нормативного характеру, відомості, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також офіційні повідомлення для засобів масової інформації, які надходять від прес-секретаря прокуратури області. Порядок розміщення інформації на офіційному веб-сайті встановлюється наказом прокуратури області.

 

2. Організація роботи структурних підрозділів

регіональної прокуратури

 2.1.   Самостійний структурний підрозділ регіональної прокуратури – це управління, відділ, інший підрозділ на правах відділу, що відповідно до затвердженої Генеральною прокуратурою України структури  прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо прокурору області, першому заступнику або заступникам прокурора області.

2.2.   Завдання і функції самостійного структурного підрозділу, права та обов’язки його працівників визначаються у Положенні, яке розробляється упродовж не більше місяця з часу відповідних структурних змін та затверджується наказом прокурора області. Положення про самостійні структурні підрозділи прокуратури області попередньо візуються їх начальниками, начальником відділу організаційного та правового забезпечення і відповідними заступниками прокурора області. Оригінали цих документів після затвердження передаються до відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури області та упродовж п’яти робочих днів з часу підписання їх копії надсилаються у відповідний підрозділ Генеральної прокуратури України.

2.3.   Розподіл функціональних обов’язків між працівниками структурних підрозділів здійснюється їх керівниками за погодженням з начальниками самостійних структурних підрозділів та затверджується відповідними заступниками прокурора області, а в структурних підрозділах, підпорядкованих  прокурору області, – прокурором. При розподілі враховується теоретична підготовка, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників.

2.4. Відділ організаційного та правового забезпечення прокуратури області здійснює облік документів, зазначених у пунктах 2.2 та 2.3 цього Регламенту.

2.5. Робота структурних підрозділів регіональної прокуратури організовується, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду працівників, використовуючи їхню спеціалізацію, закріплення за ними прокуратур нижчого рівня та конкретних напрямів діяльності.

2.6.   Прокурори структурних підрозділів регіональної прокуратури у межах повноважень забезпечують:

-        вжиття заходів до підвищення ефективності роботи місцевих прокуратур на закріплених напрямах, усунення наявних недоліків, у тому числі шляхом підготовки листів орієнтовного та інформаційного характеру, листів із зауваженнями, ініціювання обговорення проблемних питань прокурорської діяльності на нарадах у прокуратурі області, виїздів до місцевих прокуратур;

-        систематичне вивчення цих питань;

-        надання практичної та методичної допомоги працівникам закріплених місцевих прокуратур, їх стажування у підрозділах регіональної прокуратури.

2.7.   Структурні підрозділи прокуратури області роботу на своїх напрямах організовують з урахуванням наказів Генеральної прокуратури України, плану першочергових заходів Генеральної прокуратури України, прокуратури області, рішень нарад, інших організаційно-розпорядчих документів та управлінських актів Генеральної прокуратури України та прокуратури області.

2.8.   Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов’язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:

- виконанні наказів Генеральної прокуратури України;

- розробці наказів прокуратури області та їх виконанні;

-     плануванні роботи, підготовці завдань керівникам місцевих прокуратур;

-     вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності, у тому числі при комплексному опрацюванні пріоритетних напрямів у прокурорській діяльності;

-     організації та проведенні виїздів до місцевих прокуратур;

-     підготовці документів до органів державної влади, правоохоронних та інших органів;

-     визначенні оптимальної структури та штатної чисельності апарату прокуратури області та місцевих прокуратур;

-     опрацюванні проектів законів та інших нормативно-правових актів;

-     розробці памяток, інформаційних листів та листів орієнтовного характеру;

-     підвищенні кваліфікації прокурорських працівників.

2.9.   Забезпечення комплексного підходу щодо вирішення питань при плануванні роботи, проведенні нарад у прокурора області, контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до місцевих прокуратур, а також в інших випадках за вказівкою прокурора області здійснює відділ організаційного та правового забезпечення прокуратури області.

2.10. Пропозиції структурних підрозділів апарату прокуратури області щодо змін до законодавства, усунення прогалин, неузгодженостей, виявлених під час виконання конституційних функцій, з необхідним обґрунтуванням і наданням редакцій проектів законодавчих актів надаються до відділу організаційного та правового забезпечення, завізовані заступником  прокурора області та керівником структурного підрозділу.

Пропозиції до Генеральної прокуратури України надсилаються за підписом прокурора області та після їх попереднього обговорення.

 

3. Планування роботи

 3.1.   План першочергових заходів регіональної прокуратури разом із графіком виїздів і списками осіб, які викликаються на стажування, складається на квартал та затверджується прокурором області. У плані передбачаються перевірки стану організації роботи на окремих напрямах у місцевих прокуратурах, надання практичної допомоги їх керівникам, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.

3.2.   Пропозиції до плану роботи, графіку виїздів і списку осіб, які викликаються на стажування, вносяться до відділу організаційного та правового забезпечення не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за попереднім погодженням із першим заступником, заступниками прокурора області.

Зазначені пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок місцевих прокуратур, надання практичної допомоги, заходів аналітичного, навчально-методичного характеру, а також стажування прокурорських працівників.

3.3.   При плануванні заходів забезпечувати цілеспрямованість, комплексний підхід до їх формування, відповідність сучасним вимогам та потребам практичної роботи.

3.4.   За наслідками опрацювання пропозицій відділом організаційного та правового забезпечення формується проект плану роботи прокуратури області. Завізований керівниками самостійних структурних підрозділів і узгоджений із першим заступником, заступниками прокурора області план подається начальником відділу організаційного та правового забезпечення для затвердження прокурору області.

3.5.   Не пізніше 30 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом з графіком виїздів і списком осіб, які викликаються на стажування, надсилається відділом організаційного та правового забезпечення керівникам місцевих прокуратур та передається для організації виконання першому заступнику та заступникам прокурора області, начальникам самостійних структурних підрозділів.

3.6.   Корегування плану роботи за необхідності здійснюється наказом прокурора області. За потреби окремі зміни до цих планів вносяться за погодженням з керівником прокуратури, а стосовно стажування підпорядкованих працівників – за погодженням з відповідним заступником керівника прокуратури та керівником кадрового підрозділу. Про внесення таких змін відділ організаційного та правового забезпечення невідкладно інформує заінтересованих осіб.

3.7.   Заходи навчально-методичного характеру проводяться самостійними структурними підрозділами прокуратури області відповідно до плану першочергових заходів прокуратури області, рішень нарад у керівництва Генеральної прокуратури України та прокурора області. В інших випадках такі заходи здійснюються лише за рапортом відповідного першого заступника, заступників прокурора області, погодженим із прокурором області.

3.8.   Виконання планового заходу завершується:

– проведення перевірок стану організації роботи на окремих напрямах у місцевих прокуратурах, надання практичної допомоги їх керівникам – складанням доповідної записки на ім’я прокурора області за підписом працівників, які здійснювали виїзд, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу, першим заступником, заступником прокурора області відповідно до розподілу обов’язків;

– вивчення, аналіз чи узагальнення – складанням відповідного аналітичного документу за підписом виконавця, погодженого з керівником  самостійного структурного підрозділу та затвердженого відповідним заступником прокурора області;

         – проведення заходів навчально-методичного характеру – складанням рапорту на імя прокурора області про їх проведення за підписом відповідного заступника прокурора області;

– проведення стажування – складанням плану стажування, затвердженого прокурором області чи його першим заступником, заступниками прокурора області згідно з розподілом обов’язків; протоколу оперативної наради за результатами його проведення, а також характеристики особи, яка проходила стажування, затвердженої керівником регіональної прокуратури або його першим заступником, заступниками прокурора області згідно з розподілом обов’язків.

3.9. Про виконання планового заходу перший заступник, заступники прокурора області особисто доповідають прокурору області з внесенням пропозицій щодо шляхів реалізації відповідних матеріалів.

3.10. Виконання планового заходу у повному обсязі повинно бути завершено у тому місяці, який визначено у плані. У разі неможливості виконання заходу в установлений термін відповідний заступник прокурора області не пізніше ніж за сім календарних днів до кінця місяця звертається з мотивованим рапортом до прокурора області про продовження строку виконання. Копія такого рапорту невідкладно передається до підрозділу організаційного та правового забезпечення. Дата реалізації планових заходів шляхом розгляду відповідного питання на засіданні наради визначається прокурором області.

3.11. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на першого заступника, заступників прокурора області, відділ організаційного та правового забезпечення прокуратури області, щодо стажування працівників прокуратур – на відділ роботи з кадрами.

3.12. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну передачу копій відповідних документів (доповідних записок, довідок, рапортів тощо) до відділу організаційного та правового забезпечення, а стосовно стажування (плану стажування, протоколу оперативної наради, характеристики) – до відділу роботи з кадрами. Відділ організаційного та правового забезпечення завершує контроль за виконанням планового заходу лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про кінцеву реалізацію заходу.

Відділ роботи з кадрами після закінчення триденного терміну з дати закінчення стажування невідкладно надає до відділу організаційного та правового забезпечення інформацію про результати виконання планового заходу.

3.13. Відділ організаційного та правового забезпечення прокуратури області впливає на стан планування роботи, вивчає обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генеральної прокуратури України та цього Регламенту, вносить пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надає прокурору області інформацію про стан виконання планових заходів.

 

4. Порядок надіслання завдань, доручень та листів

нижчестоящим прокурорам

4.1. З метою організації виконання планів роботи Генеральної прокуратури України та прокуратури області, самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються до місцевих прокуратур за підписом прокурора області, його першого заступника або заступників відповідно до розподілу обов’язків у строк, необхідний для якісного виконання, але, як правило, не пізніше ніж за місяць до встановленого терміну.

Якщо плановий захід стосується компетенції кількох структурних підрозділів регіональної прокуратури, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.

4.2.   Надання місцевим прокуратурам (прокуратурі) позапланових завдань та інших доручень з контрольним строком їх виконання здійснюється лише за підписом прокурора області. Якщо листи орієнтовного, інформаційного характеру містять конкретні доручення або визначають терміни виконання, то вони надсилаються на місця у такому ж порядку.

4.3.   За підписом першого заступника, заступників прокурора області можуть також надаватися та надсилатися:

-        завдання на виконання рішень нарад під головуванням керівництва Генеральної прокуратури України та прокуратури області;

-        листів із зауваженнями, у тому числі за наслідками виїздів до місцевих прокуратур;

-        листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням навчально-методичних заходів;

-        доручення щодо проведення перевірок звернень громадян, народних депутатів України, заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, повідомлень у засобах масової інформації та у конкретних справах і кримінальних провадженнях щодо забезпечення участі прокурора в суді за позовами прокуратури області, представництва в суді інтересів прокуратури області, а також про організацію виконання запитів компетентних органів іноземних держав про міжнародну правову допомогу.

4.4.   Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1 - 4.3 (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3), до підпису керівництвом прокуратури області надаються для вивчення до відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури області.

4.5.   Працівники відділу організаційного та правового забезпечення з’ясовують, чи дотримано вимоги Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст критеріям, визначених наказами Генеральної прокуратури України, та в разі відсутності зауважень візують, а після підпису та реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер з відміткою “окв”. Перший примірник документа того ж дня передається до відділу організаційного та правового забезпечення.

4.6.   Витребовування від місцевих прокуратур інформації і даних, що містяться у статистичній звітності та інформаційних системах органів прокуратури, не допускається.

4.7.   Надіслання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим-четвертим пункту 4.3, без реєстрації у відділі організаційного та правового забезпечення прокуратури області забороняється. Листи, завдання, підготовлені з порушенням установлених Регламентом вимог, відділом документального забезпечення прокуратури області повертаються виконавцям. 

4.8.   За наявності інформації про направлення завдань та листів усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області, начальник відділу організаційного та правового забезпечення негайно доповідає прокурору області для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.

4.9. За необхідності систематичного одержання від прокурорів нижчого рівня відомостей про проведену роботу їм надсилаються завдання з періодичними термінами інформування прокуратури області.

За минуванням потреби, виконання таких завдань припиняється за рішенням прокурора області на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого з відповідним першим заступником, заступниками прокурора області та завізованого у відділі організаційного та правового забезпечення прокуратури області. Відділ організаційного та правового забезпечення вивчає доцільність тривалого виконання завдань з періодичним терміном інформування, вносить пропозиції про зняття їх з контролю.

 

5. Організація проведення нарад

 5.1. Керівництвом прокуратури області, начальниками структурних підрозділів регіональної прокуратури проводяться оперативні наради за потреби обговорення питань додержання законності та діяльності органів прокуратури, виконання організаційно-розпорядчих актів Генеральної прокуратури України, організації роботи структурних підрозділів, місцевих прокуратур, дотримання виконавської дисципліни, правил внутрішнього трудового (службового) розпорядку, тощо. 

 

За необхідності до участі у проведенні нарад запрошуються керівники та працівники місцевих прокуратур, у тому числі у режимі  відеоконференцзв’язку.

 5.2. Періодично, як правило, двічі на рік, на нарадах, у тому числі за участі керівників місцевих прокуратур, підводяться підсумки роботи для визначення заходів з найважливіших питань діяльності органів прокуратури та завдань на наступний період.

         5.3. Організація підготовки підсумкових оперативних нарад у прокурора області покладається на відділ організаційного та правового забезпечення і заступників прокурора області.

5.4. До участі в таких нарадах за необхідності (за рішенням прокурора області) та за згодою запрошуються керівники і посадові особи інших державних органів та органів місцевого самоврядування. Також запрошуються працівники регіональної прокуратури та місцевих прокуратур.

5.5. Запрошення зазначених осіб на засідання підсумкової наради та ознайомлення їх з необхідними документами забезпечує відділ організаційного та правового забезпечення. Запрошення представників засобів масової інформації та вирішення питань щодо їх участі у таких нарадах здійснюється прес-секретарем прокуратури області за рішенням прокурора області.

         5.6. Після прийняття рішення прокурором області про проведення підсумкової оперативної наради перший заступник прокурора області, заступники прокурора області, керівники самостійних структурних підрозділів регіональної прокуратури готують необхідні матеріали (довідки, об’єктивні дані про роботу прокуратур, структурних підрозділів, списки осіб, виступи яких пропонується заслухати, інші документи).

5.7. Матеріали на розгляд підсумкових нарад відповідними структурними підрозділами подаються до відділу організаційного та правового забезпечення не пізніше як за п’ять діб до дати проведення засідання. Вони повинні містити характеристику стану додержання законності та об’єктивну оцінку прокурорської діяльності прокуратур. У проекті протоколу наради (рішення) також мають бути вказані причини недоліків і прорахунків, конкретні заходи та строки їх виконання, перелік виконавців та особа, на яку покладається контроль. За наявності підстав у проекті протоколу зазначаються пропозиції щодо заохочення, відповідальності конкретних посадових осіб.

         5.8. Документи, що виносяться на розгляд підсумкової оперативної наради, візуються начальниками самостійних структурних підрозділів, відповідними заступниками прокурора області, а ті, що містять статистичні дані, - начальником відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи. Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об’єктивність і повноту підготовлених матеріалів.

         5.9. Відділ організаційного та правового забезпечення прокуратури області забезпечує ознайомлення керівників місцевих прокуратур, пояснення яких пропонується заслухати на нараді, зі змістом критичних зауважень, що викладені у матеріалах наради.

         5.10. У випадках розробки діаграм, графіків, таблиць для супроводження доповідей та інформацій, графічний дизайн та комп’ютерна демонстрація забезпечується відділом інформаційних технологій у взаємодії з відповідними структурними підрозділами регіональної прокуратури.

         5.11. Відділ організаційного та правового забезпечення готує порядок денний, що затверджується прокурором області, та надає першому заступнику, заступникам прокурора області систематизовані матеріали за три дні до проведення наради.

5.12. Відділом організаційного та правового забезпечення прокуратури області здійснюється контроль за повнотою і якістю документів, що подаються на розгляд підсумкових нарад. У разі неякісної підготовки матеріалів за рапортом начальника цього ж підрозділу матеріали повертаються виконавцям на доопрацювання, одночасно прокурором області може бути прийнято рішення щодо перенесення дати проведення засідання наради.

         5.13. Начальник відділу організаційного та правового забезпечення у триденний строк організовує доопрацювання протоколу оперативної наради. Остаточний його варіант візує начальник відділу організаційного та правового забезпечення та надає для візування керівникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області, першому заступнику і заступникам прокурора області, при підготовці дисциплінарної скарги, наказу про заохочення – начальник відділу роботи з кадрами. Доопрацьований та завізований протокол підсумкової оперативної наради не пізніше п’яти робочих днів з часу засідання подається на підпис прокурору області начальником відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури області, а інші документи з кадрових питань – начальником відділу роботи з кадрами.

5.14. Примірники протоколу підсумкової наради після підпису надсилаються відділом  організаційного та правового забезпечення для виконання до місцевих прокуратур, передаються першому заступнику, заступникам прокурора області, начальникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області відповідно до прийнятого рішення.

5.15. За рішенням прокурора області за участі його першого заступника та заступників, керівників структурних підрозділів та інших працівників регіональної прокуратури проводяться оперативні (апаратні) наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності прокурорської діяльності.

5.16. Організація проведення таких нарад у прокурора області здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення; першого заступника та заступників прокурора області – керівниками самостійних структурних підрозділів відповідно до напрямів діяльності згідно розподілу обов’язків, а начальників управлінь і відділів – визначеною ними відповідальною посадовою особою підрозділу.

Виклик працівників органів прокуратури здійснюється відповідно до пункту 8.20 цього Регламенту.

5.17. Результати оперативної наради оформлюються протоколами у строки, визначені п. 5.13 цього Регламенту, за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень із визначенням конкретних заходів та строків їх виконання. Якщо такі рішення та заходи не визначалися, у відповідній книзі обліку фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.

5.18. Контроль за якісним та своєчасним виконанням рішень оперативних нарад у структурних підрозділах покладається на їх керівників, у заступників прокурора області – на начальників самостійних структурних підрозділів, у прокурора області – на заступників прокурора області, відділ організаційного та правового забезпечення.

5.19. Відділ організаційного та правового забезпечення здійснює загальний контроль за виконанням рішень нарад у прокурора області. З цією метою на кожний протокол заводиться окрема контрольна справа,  у якій акумулюються всі документи (доповідні записки, довідки, рапорти, статистична інформація тощо), пов’язані з його виконанням.

5.20. Доповідні записки про виконання рішення наради у прокурора області, що надійшли від керівників місцевих прокуратур, передаються до відділу організаційного та правового забезпечення. Цим підрозділом забезпечується надання вказаних документів на розгляд відповідних заступників прокурора області для організації вивчення повноти та якості виконання і підготовки рапорту про можливість зняття рішення оперативної наради з контролю. Рішення про зняття з контролю або продовження терміну виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у ньому останньої дати.

5.21. Рішення оперативних нарад, проведених під головуванням прокурора області (окрім тих, що стосуються стану розслідування кримінальних проваджень та здійснення у них процесуального керівництва), знімаються з контролю на підставі обґрунтованого рапорту першого заступника, заступника прокурора області, на якого покладався контроль за його виконанням, або начальника самостійного структурного підрозділу, безпосередньо підпорядкованого прокурору області, завізованого начальником відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури області.

5.22. Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників прокурора області, такий рапорт готується відділом організаційного та правового забезпечення на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених із відповідними заступниками прокурора області.

5.23. Рішення оперативних нарад у першого заступника, заступників прокурора області та керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапорту тих працівників, на яких покладався контроль.

 5.24. З контролю знімаються лише повно і всебічно виконані заходи з урахуванням ефективності їх реалізації. У разі неналежного виконання ухваленого нарадою рішення або окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується. Рішення про зняття з контролю або продовження терміну виконання визначених заходів приймається у строк, передбачений пунктом 5.20 цього Регламенту.

5.25. Облік оперативних, в тому числі по підсумках роботи, нарад, проведених прокурором області, здійснюється відділом організаційного та правового забезпечення, щодо розслідування кримінальних проваджень – відповідним структурним підрозділом регіональної прокуратури.

5.26. У структурних підрозділах здійснюється облік оперативних нарад, проведених першим заступником, заступниками прокурора області та керівниками підрозділів.

5.27. Організація та проведення оперативних нарад з питань прокурорсько-слідчої діяльності в окремих кримінальних провадженнях, а також контроль за їх виконанням здійснюється з додержанням вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України.

5.28. Листи керівникам місцевих прокуратур про зняття рішення (окремих заходів) оперативних нарад з контролю чи його продовження готує структурний підрозділ, якого стосується питання, за підписом відповідного заступника прокурора області, а рішень підсумкових нарад - відділ організаційного та правового забезпечення за підписом прокурора області.

5.29. Відділ організаційного та правового забезпечення у взаємодії з іншими структурними підрозділами регіональної прокуратури, керівниками місцевих прокуратур періодично вивчає практику проведення оперативних нарад, ефективності виконання їхніх рішень. Вносить керівництву прокуратури області пропозиції щодо покращання цієї роботи.

5.30. Для узгодження діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю прокурором області проводяться координаційні наради за участі керівників правоохоронних органів.

5.31. Організація, підготовка та проведення координаційних нарад здійснюється у порядку, визначеному Положенням, затвердженим спільним наказом Генерального прокурора та керівників інших правоохоронних органів.

5.32. У необхідних випадках складається план підготовки до проведення координаційної наради. Матеріали (доповідні записки, довідки, аналізи, узагальнення, списки запрошених осіб, інші документи) та проекти постанов координаційних нарад готуються працівниками самостійних структурних підрозділів, яких стосується винесене на розгляд питання. Документи, що виносяться на розгляд наради, візуються виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів та відповідними заступниками прокурора області.

5.33. За організаційне забезпечення підготовки та проведення спільних нарад з питань протидії злочинності відповідає управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності.

5.34  Відповідальний самостійний структурний підрозділ забезпечує участь у нараді запрошених осіб, після проведення наради, за необхідності, доопрацьовує прийняту постанову і передає її відповідному заступнику прокурора області для підпису головою та учасниками наради, після чого надсилає виконавцям, складає протокол.

5.35. За результатами вивчення стану додержання законності у регіоні керівництвом прокуратури області можуть проводитися міжвідомчі наради за участі керівників органів державного контролю (управління), органів державної влади та органів місцевого самоврядування. На таких нарадах заслуховуються інформації, виступи учасників та ухвалюються узгоджені рішення.

5.36. Матеріали міжвідомчої наради готуються самостійним структурним підрозділом, який ініціював розгляд питання. Ним забезпечується участь запрошених осіб, готується проект постанови. За результатами проведення наради постанова доопрацьовується і подається на підпис прокурору області або першому заступнику, заступникам прокурора області та відповідним посадовим особам – учасникам наради, після чого надсилається виконавцям.

5.37. Постанови координаційних та інших спільних нарад підписуються головуючим та іншими учасниками упродовж п’яти робочих днів з часу проведення, у цей же термін після підписання надсилаються для організації виконання учасникам наради і прокурорам нижчого рівня.

5.38. Постанови координаційних, інших спільних нарад, проведених під головуванням прокурора області, підписуються ним після візування відповідним заступником прокурора області та начальником відділу організаційного та правового забезпечення.

5.39. У постановах нарад повинні передбачатися конкретні та, як правило, спільні узгоджені заходи, строки і органи, на які покладається їх виконання.

5.40. Контроль за своєчасним і якісним виконанням органами прокуратури постанов координаційних, інших спільних нарад, проведених під головуванням прокурора області, покладається на першого заступника, заступників прокурора області, відділ організаційного та правового забезпечення, а під головуванням першого заступника, заступників прокурора області – на керівників самостійних структурних підрозділів регіональної прокуратури. Контроль виконання рішень нарад по відомствах забезпечується їх керівниками.

5.41. Виконання узгодженого заходу у повному обсязі має бути завершено у тому місяці, який визначено у постанові.

5.42. Повно та всебічно виконані постанови координаційних, інших спільних нарад знімаються з контролю прокурором області або виконувачем його обов’язків на підставі обґрунтованого рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого відповідним першим заступником, заступниками прокурора області, начальником відділу організаційного та правового забезпечення, а нарад, проведених під головуванням першого заступника, заступників прокурора області, – цими заступниками на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу.

5.43. У випадку неналежного виконання узгоджених заходів, термін їх виконання у такому ж порядку може бути продовжений прокурором області, виконувачем його обов’язків або першим заступником, заступником, який головував на нараді. Рішення про зняття з контролю або продовження терміну виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у ньому останньої дати.

5.44. Листи керівникам правоохоронних та інших державних органів, місцевих прокуратур про зняття постанов координаційних нарад з контролю або його продовження готує управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності, міжвідомчих, інших спільних нарад – самостійний структурний підрозділ, якого стосується розглянуте питання, та направляються за підписом прокурора області або першого заступника, заступників прокурора області.

5.45. Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності забезпечує належну організацію координаційної діяльності. Зазначене управління, а також інші самостійні структурні підрозділи періодично, у межах компетенції, вивчає практику здійснення координаційної діяльності, рішення, прийняті на координаційних, міжвідомчих, інших спільних нарадах, вносять пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.

5.46. Облік координаційних, інших спільних нарад та прийнятих ними рішень, контроль за станом організації цієї роботи у місцевих прокуратурах здійснюється самостійними структурними підрозділами в межах наданої компетенції. Загальний облік координаційних та міжвідомчих нарад, проведених прокурором області та його першим заступником, заступниками, покладається на відділ організаційного та правового забезпечення прокуратури області.

 

6. Організація розгляду документів

         6.1.   Приймання, реєстрація, розгляд та проходження документів,  звернень і запитів, порядок доступу до публічної інформації у прокуратурі області здійснюється відповідно до вимог законодавства, організаційно-розпорядчих актів Генеральної прокуратури України з питань діловодства в органах прокуратури України, розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури, запитів на інформацію, а також цього Регламенту.

6.2. Заяви і повідомлення про вчинення кримінального та/або корупційного правопорушення вирішуються у прокуратурі області відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, Закону України «Про запобігання корупції», інших організаційно-розпорядчих та нормативно-правових актів Генеральної прокуратури України.

6.3.   Звернення громадян та юридичних осіб, листи, запити та звернення народних депутатів України та Київської обласної ради, що надійшли до прокуратури області, після реєстрації у відділі документального забезпечення  (проставлення штампа з датою надходження і реєстраційного номера) передаються до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів. Працівники цього відділу вивчають звернення та визначають, чи належить його розгляд до компетенції прокуратури області.

6.4.   Звернення громадян та юридичних осіб, які надійшли до прокуратури області вперше і за ними не приймалися рішення керівників місцевої прокуратури (первинні звернення), працівниками зазначеного відділу надсилаються до місцевих прокуратур (інших органів чи відомств) для вирішення. Письмові звернення, оформлені без додержання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявникам з відповідними роз’ясненнями.

6.5.   Розгляд первинних звернень народних депутатів України та їх листів зі скаргами громадян і юридичних осіб здійснюється згідно з Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України.

6.6.   За зверненнями, розгляд яких належить до компетенції прокуратури області, відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів визначає структурний підрозділ, уповноважений на вирішення порушених питань, після чого повертає зазначені звернення до відділу документального забезпечення прокуратури області для подальшого спрямування.

6.7.   У разі неправильного визначення структурного підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених у зверненні питань, воно невідкладно повертається до відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів на підставі рапорту виконавця, завізованого його безпосереднім керівником. Депутатські документи у таких випадках на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу та резолюції першого заступника, заступника прокурора області невідкладно передаються безпосередньо структурному підрозділу, до компетенції якого належить вирішення порушених питань.

6.8.   У спірних випадках відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів звернення передаються на доповідь прокурору області для встановлення порядку їх розгляду.

6.9.   Звернення (повідомлення) про вчинення прокурорами дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у їх об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури, неправомірне втручання у їх службову діяльність, перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також про посягання на життя, здоров’я, житло та майно їх і їхніх близьких родичів, пов’язаних зі службовою діяльністю прокурора, невідкладно передаються прокурору області.

6.10. Закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти інших державних органів підрозділом документального забезпечення передаються у відділ організаційного та правового забезпечення для реєстрації, обліку, зберігання, а за необхідності – для ознайомлення і розгляду керівництвом прокуратури області.

6.11. Проекти законів та нормативно-правових актів, які надходять для вивчення від Генеральної прокуратури України, передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для підготовки доручень прокурора області або його заступників щодо порядку опрацювання цих документів у структурних підрозділах регіональної прокуратури, прокуратурах нижчого рівня. Підготовлені пропозиції із зазначених питань візуються відповідними керівниками самостійних структурних підрозділів та першим заступником, заступниками прокурора області.

6.12. Листи про участь у пленарних засіданнях Київської обласної ради, а також інших заходах, організованих Київською обласною радою чи Київською обласною державною адміністрацією, передаються до підрозділу організаційного та правового забезпечення для підготовки доручень прокурора області щодо порядку опрацювання цих документів та участі у заходах.

6.13. Відділом документального забезпечення прокуратури області та відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів вхідна кореспонденція двічі на день подається на розгляд керівництву прокуратури області відповідно до розподілу обов’язків.

6.14. Первинний розгляд документів здійснюється керівництвом прокуратури області, керівниками самостійних структурних підрозділів, як правило, у день їх надходження, але не пізніше наступного дня. На них вчиняються резолюції, в яких визначаються виконавці, строки та чіткий порядок вирішення, ставиться дата і підпис. У разі направлення документа для виконання до місцевих прокуратур та інших відомств за належністю на текстах законів, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, наказів Генеральної прокуратури України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також в інших необхідних випадках резолюція вчиняється на окремому аркуші.

6.15. Прокурору області або виконувачу його обов’язків подаються на розгляд:

-  документи та звернення, що надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, Генерального прокурора України, його заступників, Глави Адміністрації Президента України та його заступників, Премєр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників, Голови Конституційного Суду України та його заступника, Голови Верховного Суду та його заступників, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, голів Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, їх заступників, Директора Національного антикорупційного бюро України та його заступників, Директора Державного бюро розслідувань України та його заступників, Міністра внутрішніх справ України та його заступників, Міністра юстиції України та його заступників, Голови Служби Безпеки України та його заступників, Голови Національної поліції України та його заступників,  Голови Центральної виборчої комісії, Голови та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Голови Ради прокурорів України, керівників і заступників керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

- документи та звернення, що надійшли від голів обласних рад та державних адміністрацій, державних установ іноземних держав і міжнародних організацій (їх представництв);

- документи та звернення, що надійшли від голів апеляційних, адміністративних та господарських судів, керівників правоохоронних органів регіонального рівня;

- запити, звернення і листи народних депутатів України та депутатів обласної ради, голів комітетів і комісій Верховної Ради України та обласної ради;

- звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії першого заступника, заступників прокурора області та керівників місцевих прокуратур;

- адресовані безпосередньо керівнику регіональної прокуратури звернення, які потребують вирішення у порядку ст. 214 КПК України;

- спеціальні повідомлення керівників місцевих прокуратур про тяжкі та резонансні кримінальні правопорушення, інші документи та звернення з актуальних питань, що викликали підвищену увагу громадськості та засобів масової інформації;

- документи з кадрових питань, інформації на листи та відповіді про розгляд документів прокурорського реагування, що були підписані прокурором області.

6.16. Після вчинення прокурором області резолюції документи, які надійшли від Генерального прокурора України, його заступників, Глави Адміністрації Президента України та його заступників, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,  а також ті, виконання яких прокурором області взято на контроль (крім тих, що готує та бере на контроль відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів), начальником відділу документального забезпечення терміново передаються до відділу організаційного та правового забезпечення для постановки на контроль, після чого надаються виконавцям через відділ документального забезпечення.

6.17. Першому заступнику та заступникам прокурора області подаються на розгляд адресовані на їх ім’я або прокуратурі області документи та звернення від керівників самостійних структурних підрозділів, інших працівників Генеральної прокуратури України, керівників структурних підрозділів Адміністрації Президента України, керівників управлінь і відділів апарату Верховної Ради України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади, заступників голів обласних рад, державних адміністрацій, голів районних державних адміністрацій і районних рад, міських голів, заступників голів апеляційних, адміністративних та господарських судів, заступників керівників правоохоронних органів регіонального рівня, звернення керівників місцевих прокуратур про внесення документів реагування чи листів до державних органів, інших відомств регіонального рівня, доповідні записки, інформації керівників місцевих прокуратур на виконання завдань, листів, доручень та рішень оперативних нарад, які знаходяться у них на контролі, копії позовів, заяв, скарг до суду, у яких прокуратура області або її посадові особи є відповідачами чи суб’єктами оскарження, відповіді на підписані ними документи прокурорського реагування, повідомлення про найбільш суттєві порушення законів, скарги на рішення керівників структурних підрозділів прокуратури області та керівників місцевих прокуратур, прийнятих за зверненнями; звернення, які потребують вирішення у порядку ст. 214 КПК України і які адресовані їм особисто, або ж прокуратурі області.

6.18. Зазначені документи готуються на доповідь і передаються відділом документального забезпечення у приймальні першого заступника, заступників прокурора області. Їх облік ведеться працівниками, які забезпечують роботу приймальні.

6.19. Документи, що стосуються кількох структурних підрозділів, підпорядкованих різним заступникам прокурора області, передаються на доповідь прокурору області, який визначає виконавців.

6.20. Начальникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області передаються на розгляд віднесені до їх компетенції документи: інформації про виконання доручень прокуратури області, що стосуються досудового розслідування кримінальних проваджень, розгляду судами справ, виконання рішень за позовами, які перебувають на контролі прокуратури області, а також копії документів реагування, постанов координаційних, інших спільних нарад, що надійшли з місцевих прокуратур.

6.21. До відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури області передаються для вивчення копії наказів про розподіл обов’язків між працівниками місцевих прокуратур, доповідні записки про виконання рішень нарад у прокурора області. У разі необхідності цим підрозділом готуються проекти доручень керівництва прокуратури області про порядок опрацювання вказаних документів, з ними ознайомлюються структурні підрозділи регіональної прокуратури. За наявності зауважень відділом організаційного та правового забезпечення разом з іншими структурними підрозділами готуються листи щодо усунення виявлених недоліків.

6.22. Надходження документів від керівництва прокуратури області до безпосередніх виконавців не повинно перевищувати двох робочих днів.

6.23. Якщо у резолюції визначено кількох виконавців, доведення її змісту, своєчасне та якісне виконання, продовження строків, підготовка відповіді, підпис у керівництва прокуратури області покладається на першого виконавця.

6.24. Документи розглядаються у терміни, визначені законами, організаційно-розпорядчими документами Генеральної прокуратури України та прокурором області. Якщо рішення з поважних причин не може бути прийнято у визначений термін, начальник підрозділу подає завізований виконавцем рапорт про продовження строку до керівництва прокуратури області, готує попередню відповідь.

6.25. У разі несвоєчасного надання розділу до контрольного документа одним із визначених у резолюції виконавців на нього покладається обов’язок продовження строку розгляду, а за рішенням керівництва прокуратури області – підготовка, візування та подання на підпис загальної інформації.

6.26. У разі тимчасової відсутності працівника прокуратури області службові документи, провадження за якими не закінчено, а при звільненні – всі наявні документи за вказівкою керівника структурного підрозділу через відділ документального забезпечення передаються до виконання іншим працівникам.

6.27. Документи з одного самостійного структурного підрозділу до іншого передаються через відділ документального забезпечення прокуратури області за згодою обох начальників, а в разі незгоди – за письмовою вказівкою відповідного першого заступника, заступників прокурора області або прокурора області.

6.28. Передача документів, щодо яких контроль встановлено прокурором області чи його першим заступником або заступниками, здійснюється лише за їх погодженням.

6.29. Усі документи, що подаються на підпис керівництву прокуратури області, мають бути завізовані безпосередніми виконавцями, керівниками структурних підрозділів, а прокурору області – також першим заступником або заступниками прокурора області.

6.30. Документи, які містять пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства, а також статистичні дані, до підпису візуються начальником відділу організаційного та правового забезпечення та начальником відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи прокуратури області.

6.31. Відповіді на документи, звернення, розглянуті прокурором області, у тому числі на запити, звернення та листи народних депутатів України, депутатів Київської обласної ради, звернення громадян з особистого прийому прокурора області, а також підготовлені за наслідками перевірок документи прокурорського реагування, що вносяться на ім’я перших керівників міністерств, інших центральних  та обласних органів державної влади, правоохоронних та контролюючих органів готуються і надсилаються за підписом прокурора області. У разі відсутності прокурора області відповіді на розглянуті ним звернення можуть надаватися за підписом особи, яка  його заміщає.

6.32. Документи, що потребують особистої доповіді, подаються на підпис прокурору області його першим заступником або заступниками, начальниками самостійних структурних підрозділів, а також в окремих випадках тими працівниками, яким прокурором області надавалися конкретні доручення.

6.33. За відсутності необхідності особистої доповіді зазначені документи після візування в установленому порядку та долучення необхідних матеріалів надаються на підпис прокурору області.

6.34. Першим заступником або заступниками прокурора області відповідно до їх компетенції підписуються документи, визначені у пункті 6.17, а також відповіді про відхилення первинних звернень громадян (тих, які вперше по суті вирішуються в прокуратурі області і по яких раніше відповіді надавалися за підписом керівника місцевої прокуратури).

6.35. Керівниками самостійних структурних підрозділів підписуються документи:

-     листи та інші документи, адресовані органам виконавчої влади, правоохоронним і контролюючим органам обласного рівня без зазначення посадової особи адресата;

-     листи та інші документи, адресовані прокурорам та піднаглядним правоохоронним органам про надіслання до прокуратури області матеріалів кримінальних проваджень, інформації про стан досудового розслідування і прокурорського нагляду у кримінальному провадженні;

- листи та інші документи, адресовані прокурорам про надання інформації щодо стану досудового розслідування кримінальних проваджень, розгляду судами справ (проваджень), виконання рішень за позовами, які перебувають на контролі прокуратури області;

-     супровідні листи до документів, підписаних керівництвом прокуратури області;

-     відповіді на задоволені звернення громадян, а також про роз’яснення їм вимог чинного законодавства.

6.36. Керівниками структурних підрозділів підписуються документи:

- супровідні листи до підписаних чи затверджених керівництвом прокуратури області документів;

- відповіді на задоволені звернення громадян, про роз’яснення їм вимог чинного законодавства, а також у випадках, коли провадження за зверненнями раніше припинено.

6.37. Керівниками підрозділів у складі управлінь апарату прокуратури області підписуються наступні документи:

– відповіді на задоволені звернення громадян, про роз’яснення їм вимог чинного законодавства.

6.38. Прокурори управлінь і відділів підписують:

- процесуальні документи, винесені при здійсненні наглядової діяльності у кримінальному провадженні та у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України  (лише для підрозділів, уповноважених на здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням);

-     за письмовою вказівкою начальника структурного підрозділу – відповіді на задоволені звернення громадян, про розяснення їм вимог чинного законодавства.

6.39. Для термінового передавання чи отримання текстів документів застосовуються засоби факсимільного зв’язку або електронна пошта.

6.40. Надіслання факсом або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації у відділі організаційного та правового забезпечення, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.

6.41. Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв’язком або електронною поштою, підлягають обов’язковій реєстрації. Оригінали переданих факсом або електронною поштою документів надсилаються адресату у встановленому порядку.

6.42. Копіювання наказів Генеральної прокуратури України, прокуратури області, планів роботи Генеральної прокуратури України, прокуратури області, протоколів нарад у Генерального прокурора, його першого заступника або заступників, прокурора області, а також інших важливих документів за підписом керівництва Генеральної прокуратури України, прокуратури області здійснюється відділом документального забезпечення у першу чергу.

6.43. Кримінальні провадження (справи) направляються до Генеральної прокуратури України супровідним листом за підписом прокурора області або виконувача його обов’язків, як виняток – за підписом заступника прокурора області відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом прокуратури області.  

6.44. Матеріали кримінальних проваджень витребовуються від нижчестоящих прокуратур та інших правоохоронних органів листами за підписом прокурора області, відповідного першого заступника або заступника прокурора області, керівників самостійних структурних підрозділів, на яких покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні з додержанням вимог ст. 222 КПК України.

6.45. Матеріали кримінальних проваджень, інформації про стан досудового розслідування та прокурорського нагляду, у тому числі у формі процесуального керівництва, витребовуються структурними підрозділами, на які безпосередньо не покладено обов’язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, лише за обґрунтованим рапортом заступника прокурора області, який відповідає за організацію роботи відповідного наглядового підрозділу, з додержанням зазначених у пункті 6.44 вимог.

6.46. Кримінальні провадження, витребувані у порядку нагляду, та ті, що  надійшли до прокуратури області для затвердження обвинувального акта (додатки № 8 та № 9 до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України), реєструються централізовано відділом документального забезпечення у загальному порядку та окремо в кожному структурному підрозділі у відповідних книгах.

6.47. У разі доставки матеріалів кримінальних проваджень кур’єром  забороняється передача їх із рук у руки без відповідної реєстрації та обліку відділом документального забезпечення.

6.48. Повернення матеріалів кримінальних проваджень прокуратурам нижчого рівня та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку.

6.49. Кримінальні провадження, у яких провадиться досудове розслідування, можуть перебувати на вивченні не більше двох днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних проваджень, за винятком випадків, коли кримінальним процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень. За великого обсягу матеріалів у цих провадженнях строк їх вивчення може бути продовжено відповідним заступником прокурора області, але не більше п’яти днів.

6.50. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних проваджень або тих, у яких досудове розслідування зупинено, а також розглянутих судами з постановленням вироку, що набрав законної сили, не може перевищувати         двадцять днів.

6.51. Матеріали кримінальних проваджень, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є початок чи відновлення досудового розслідування, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.

6.52. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних провадженнях до їх повного виконання здійснюється відповідними процесуальними керівниками та керівниками відповідних структурних підрозділів.

6.53. Керівниками самостійних структурних підрозділів щомісяця подаються заступникам прокурора області списки витребуваних матеріалів кримінальних проваджень з метою забезпечення належного контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.

6.54. Кримінальні провадження, які перебувають у провадженні слідчих прокуратури області, та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з дозволу прокурора області, першого заступника або заступника прокурора області.

6.55. У разі необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні кримінальні правопорушення, які взяті на контроль керівництвом Генеральної прокуратури України та прокуратури області, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через відділ документального забезпечення за мотивованим рапортом, узгодженим з начальником самостійного структурного підрозділу та відповідним першим заступником або заступником прокурора області.

6.56. Наглядове провадження, заведене начальником відділу міжнародного співробітництва за кримінальною справою (провадженням), що надійшла в установленому порядку до прокуратури області з клопотанням про перейняття кримінального переслідування, за рапортом начальника відділу міжнародного співробітництва передається до відповідного структурного підрозділу прокуратури області для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такій кримінальній справі (провадженні).

6.57. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву прокуратури області або зняття з контролю, у встановлений строк безперешкодно надаються працівникам відділу організаційного та правового забезпечення, відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, відділу роботи з кадрами, начальнику відділу документального забезпечення прокуратури області, а також працівникам, які за дорученням керівництва проводять службові розслідування (перевірки). Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.

 

7. Організація контролю виконання

 7.1. З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів в апараті прокуратури області встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до виконавців, обов’язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.   

7.2.   Про встановлення контролю виконання обов’язково зазначається у планах роботи, протоколах нарад у керівництва прокуратури області і керівників структурних підрозділів. Контроль виконання завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України та прокуратури області встановлюється прокурором області.

7.3.   Першим заступником, заступниками прокурора області контроль виконання встановлюється щодо завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом прокуратурам нижчого рівня.

7.4.   Першим заступником, заступниками прокурора області та керівниками самостійних структурних підрозділів контроль виконання може також встановлюватися щодо документів, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 6.17 та 6.20 Регламенту. У цьому випадку вони самостійно визначають порядок здійснення контролю.

7.5.   Контроль за станом досудового розслідування кримінальних проваджень встановлюється прокурором області, його першим заступником або заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено здійснення організації досудового розслідування. Цими ж особами після прийняття остаточних процесуальних рішень у кримінальних провадженнях стан їх розслідування знімається з контролю.

7.6.   Установлення періодичності направлення керівникам місцевих прокуратур інформацій у конкретних кримінальних провадженнях з метою здійснення постійного контролю за якістю їх розслідування забороняється.

7.7. Відділ організаційного та правового забезпечення здійснює загальний контроль виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а також заходів, визначених планами першочергових заходів прокуратури області, рішеннями нарад під головуванням прокурора області.

7.8.   Забезпечення контролю виконання запитів, листів та звернень народних депутатів України, в тому числі що надійшли з Генеральної прокуратури України із встановленням контролю за їх розглядом, депутатів обласної ради, а також з особистого прийому прокурора області та його першого заступника або заступників покладається на відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

7.9.   Відділ документального забезпечення прокуратури області здійснює контроль за веденням діловодства у структурних підрозділах прокуратури області відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України.

7.10. Усі документи, взяті на контроль прокурором області, беруться на облік відділом організаційного та правового забезпечення, і невідкладно передаються виконавцям через відділ документального забезпечення прокуратури області, за винятком скарг, звернень і депутатських документів, в тому числі що надійшли з Генеральної прокуратури України, взятих на контроль відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів.

7.11. Документи, за якими встановлено контроль виконання, беруться також на облік у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу. Керівники підрозділів невідкладно повідомляють відділ організаційного та правового забезпечення та відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів про працівника, котрому доручено виконання заходів та документів, за якими відділом організаційного та правового забезпечення та відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів здійснюється загальний контроль відповідно до пунктів 6.15 та 6.17 Регламенту.

7.12. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено терміну їх виконання, вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більше 30 днів з часу реєстрації.

7.13. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву прокуратури області, вжито необхідних заходів прокурорського реагування, надіслано вичерпну відповідь. У день виконання або не пізніше наступного дня матеріали, які засвідчують виконання документа, передаються до відділу організаційного та правового забезпечення та відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів для зняття з контролю, про що цими підрозділами робиться запис на копії документа.

7.14. Прокурором області встановлюється особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України. Прокурором області особливий контроль може встановлюватися і в інших випадках. Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються відділом організаційного та правового забезпечення окремо.

7.15. Відповідальність за організацію, своєчасність та повноту розгляду документів особливого контролю покладається безпосередньо на першого заступника або заступників прокурора області в межах визначеної компетенції.

7.16. Про виконання документів особливого контролю перший заступник або заступник прокурора області доповідає прокурору області не пізніше ніж за три дні до закінчення встановленого строку їх розгляду, за виключенням термінових. За результатами доповіді прокурор області приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.

7.17. Наглядові провадження після зняття документів з контролю повертаються до відділу документального забезпечення прокуратури області.

7.18. Відділом організаційного та правового забезпечення керівництву прокуратури області щотижнево надається інформація про стан виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а відділом організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів – щодо вирішення депутатських звернень і запитів.

 

8. Організація виїздів та викликів працівників

підпорядкованих прокуратур

 8.1. Виїзди до місцевих прокуратур для перевірок стану організації роботи проводяться відповідно до планів роботи, рішень нарад або керівника прокуратури з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі, а для надання практичної допомоги – також за ініціативою керівників прокуратур, які її потребують. Виїзди до прокуратури працівників різних самостійних структурних підрозділів здійснювати, як правило, одночасно.

8.2. Перевірки стану організації роботи у місцевих прокуратурах на окремих напрямах діяльності проводяться, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки, якщо застосовані раніше заходи не сприяли досягненню реальних результатів.

8.3. Виїзди для перевірки звернень громадян та народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації про порушення законів, вивчення матеріалів кримінальних проваджень, здійснюються за рішенням відповідного заступника прокурора області на підставі обґрунтованого рапорту начальника підрозділу.

8.4.   У такому ж порядку здійснюються виїзди для підтримання обвинувачення в судах, участі у розгляді справ у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства.

8.5.  При організації виїзду для перевірки організації роботи з усіх (основних) напрямів прокурорської діяльності, а також у зв’язку із закінченням терміну повноважень керівника місцевої прокуратури прокурором області наказом визначається керівник групи. До складу групи, як правило, включаються керівники структурних підрозділів регіональної прокуратури.                                                           

8.6. Організація виїздів працівників самостійних структурних підрозділів у відрядження покладається на їх начальників та заступників прокурора області. Вони відповідають за якість виїздів, належну і своєчасну підготовку доповідних записок.

8.7. Виїзд для перевірки, надання практичної допомоги за участі працівників різних самостійних структурних підрозділів здійснюється за наказами прокурора області, проект якого готується відділом організаційного та правового забезпечення за пропозиціями самостійних структурних підрозділів.

8.8.   Виїзд у відрядження працівника (працівників) одного самостійного структурного підрозділу здійснюється на підставі рапорту керівника структурного підрозділу за погодженням прокурора області або відповідного його заступника. Рапорти про виїзди для проведення перевірок або надання практичної допомоги попередньо візуються у відділі організаційного та правового забезпечення. Після погодження копії цих документів передаються до вказаного підрозділу для здійснення обліку.

8.9.   Залучення до проведення перевірок працівників місцевих прокуратур здійснюється на підставі листа прокурора області або його заступника, який керує виїздом, адресованого керівнику місцевої прокуратури.

8.10. До початку виїзду для проведення перевірки, надання практичної допомоги обов’язково складається план, який затверджується керівництвом прокуратури згідно з компетенцією. План перевірки організації роботи з усіх (основних) напрямів прокурорської діяльності, а також у зв’язку із закінченням терміну повноважень керівника місцевої прокуратури затверджується визначеним наказом прокурора області керівником групи.

8.11. Необхідність складання планів проведення виїздів, передбачених пунктами 8.3, 8.4, визначається у кожному конкретному випадку відповідним заступником прокурора області. 

8.12. Інструктаж працівників, які відряджаються, здійснюється керівниками самостійних структурних підрозділів.

8.13. Результати перевірок, надання практичної допомоги оформлюються доповідними записками з викладанням конкретних висновків і пропозицій. У цих документах надається об’єктивна оцінка стану справ у прокуратурах, визначаються наявні тенденції, причини виявлених недоліків, рекомендації до їх усунення, а також вказується про реально надану практичну допомогу. Доповідна записка підписується працівниками, які здійснювали виїзд, з нею ознайомлюється керівник відповідної місцевої прокуратури, якому також вручається її примірник. У разі незгоди з викладеними у доповідній записці фактами чи висновками до неї долучаються письмові заперечення керівника прокуратури.

8.14. За наслідками спільного виїзду працівників кількох підрозділів для проведення перевірки чи надання практичної допомоги члени групи складають окремі доповідні записки, примірники яких на місці вручаються керівнику прокуратури.

8.15. За результатами перевірки організації роботи з усіх (основних) напрямів прокурорської діяльності, а також у зв’язку із закінченням терміну повноважень керівника місцевої прокуратури, на підставі довідок за напрямами прокурорської діяльності керівником групи чи його заступником складається зведена доповідна записка, яка підписується керівником та членами групи.

8.16. З доповідною запискою під розпис ознайомлюється керівник прокуратури, якому вручається один її примірник. У разі незгоди з викладеними фактами чи висновками до неї долучаються письмові заперечення. Результати виїзду, як правило, розглядаються на місці.

8.17. Результати планових виїздів доповідаються прокурору області його першим заступником або заступниками протягом трьох робочих днів. Наслідки інших виїздів начальниками самостійних структурних підрозділів доповідаються першому заступнику або заступникам прокурора області. За результатами доповіді прокурор області, його перший заступник або заступник приймає рішення щодо реалізації виїздів. Копії доповідних записок у триденний термін після доповіді передаються до відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури області.

8.18. Виплата коштів на відрядження здійснюється відділом фінансування та бухгалтерського обліку у порядку, встановленому наказом Генеральної прокуратури України.

8.19. Відрядження працівників прокуратури області за кордон здійснюється згідно з Інструкцією про організаційно-протокольне забезпечення заходів міжнародного співробітництва в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генеральної прокуратури України.

8.20. Виклик працівників місцевих прокуратур до прокуратури області здійснюється лише з дозволу першого заступника або заступників прокурора області, а керівників місцевих прокуратур  – з дозволу прокурора області.

 

10. Забезпечення статистичною інформацією

 10.1. Керівники структурних підрозділів регіональної прокуратури у межах компетенції забезпечують контроль за:

-        своєчасним, повним і достовірним внесенням до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» відомостей про прокурорську діяльність та її результати;

-        об’єктивним відображенням в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування процесуальних рішень, надходженням інформації про судове рішення щодо особи у кримінальному провадженні;

-        достовірністю показників звітності про прокурорську роботу місцевих прокуратур та звітності про роботу слідчих, їх відповідності даним інформаційних систем.

10.2. Відділ ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи в порядку контролю здійснює перевірки стану ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", звітності у структурних підрозділах регіональної прокуратури та місцевих прокуратурах.                У взаємодії з відповідними структурними підрозділами регіональної прокуратури здійснює системний контроль за додержанням Кримінального процесуального кодексу України та нормативно-правових актів з питань ведення ЄРДР, формування звітності про роботу органів досудового розслідування, а також за надходженням інформації про судове рішення щодо особи у кримінальному провадженні.

10.3. Відділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи періодично формуються аналітично-статистичні збірники про стан та структуру кримінальних правопорушень в регіоні, результати прокурорської роботи, примірники яких надаються керівництву прокуратури області, керівникам самостійних структурних підрозділів, а керівникам інших структурних підрозділів – відповідна статистична інформація, що стосується діяльності на певному напрямі.

10.4. При здійсненні виїздів до місцевих прокуратур, підготовці до проведення нарад у керівництва прокуратури області та в інших необхідних випадках підрозділом ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи готуються відповідні статистичні дані, у тому числі у порівнянні із загальнодержавними та минулих періодів.

10.5. Звітність про стан протидії злочинності та прокурорсько-слідчої діяльності, аналітично-інформаційні матеріали з цих питань щомісячно оприлюднюється на офіційному веб-сайті прокуратури області.

 

11. Методичне забезпечення прокурорської діяльності

 11.1. Керівники структурних підрозділів регіональної прокуратури упродовж  п’яти  робочих днів  після надходження  методичних рекомендацій, підготовлених  Генеральною  прокуратурою  України, Національною академією прокуратури України, вживають заходи щодо їх тиражування та розповсюдження серед працівників органів прокуратури області.

Один примірник методичних рекомендацій надається до відділу організаційного та правового забезпечення для здійснення загального обліку.

11.2. Структурні підрозділи регіональної прокуратури в межах компетенції, керівники місцевих прокуратур, з урахуванням наявних у прокурорській діяльності проблем та на підставі попередньо проведеного ґрунтовного вивчення, можуть готувати пропозиції до Генеральної прокуратури України та (або) Національної академії прокуратури України щодо необхідності розробки документів методичного спрямування з певної тематики прокурорської діяльності

 11.3 Структурні підрозділи під час виїздів до місцевих прокуратур для проведення перевірок чи надання практичної допомоги вивчають стан забезпечення належного впровадження методичних документів у практичну діяльність.

11.4. Підрозділом організаційного та правового забезпечення за участі інших самостійних структурних підрозділів періодично здійснюється вивчення стану роботи з методичного забезпечення органів прокуратури області, ефективності використання у практичній діяльності методичних документів, формуються списки методичних рекомендацій, що надійшли з Генеральної прокуратури України та Національної академії прокуратури України.  

 

 

 Відділ організаційного та

правового забезпечення

прокуратури Київської області

кількість переглядів: 957