Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
26.01.2022

ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Відповідно до статті 131-1 Конституції України  та Закону України "Про прокуратуру"

Відповідно до статті 131-1 Конституції України прокуратура здійснює такі функції:
- підтримання публічного обвинувачення в суді;
- організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
- представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.
Згідно з Перехідними положеннями Основного Закону України прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функції:
- досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції;
- нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, - до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.
Організація та порядок діяльності прокуратури згідно з вимогами статті 131-1 Конституції України визначаються законом.
Законом України «Про прокуратуру» закріплено засади, на яких ґрунтується діяльність прокуратури. Серед них: верховенство права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; законність, справедливість, неупередженість та об’єктивність; територіальність; презумпція невинуватості; незалежність прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків; політична нейтральність прокуратури; недопустимість незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади; повага до незалежності суддів, прозорості діяльності прокуратури; неухильне дотримання вимог професійної етики та поведінки.
Згідно зі статтею 7 Закону України «Про прокуратуру» систему прокуратури становлять: Офіс Генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
З метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури Офіс Генерального прокурора організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури.
Офіс Генерального прокурора очолює Генеральний прокурор, який має такі повноваження:
- представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав та міжнародними організаціями;
- організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур у частині виконання конституційних функцій;
- призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад у випадках та порядку, встановлених цим Законом;
- у встановленому порядку на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування такої особи на посаді прокурора;
- призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Офісу Генерального прокурора у випадках та порядку, встановлених цим Законом;
- у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади в Офісі Генерального прокурора;
- здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора;
- затверджує акти з питань щодо внутрішньої організації діяльності органів прокуратури, у тому числі щодо електронного документообігу;
- затверджує стратегію розвитку прокуратури;
- затверджує положення про систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів та систему оцінювання якості роботи прокурорів;
- затверджує порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів;
- забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Офісу Генерального прокурора;
- затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності;
- за поданням Генеральної інспекції направляє матеріали до Державного бюро розслідувань;
- визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади;
- виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
Генеральний прокурор особисто не менше одного разу на рік звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних.
З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює відповідно до Закону України «Про прокуратуру» міжнародне співробітництво.
Про свою діяльність органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують суспільство шляхом повідомлень у засобах масової інформації. Інформація оприлюднюється в загальнодержавних та місцевих друкованих засобах масової інформації і на офіційних веб-сайтах органів прокуратури.
 
Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, який має такі повноваження:
- представляє обласну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями;
- організовує діяльність обласної прокуратури;
- призначає на посади та звільняє з посад прокурорів обласних та окружних прокуратур у встановленому цим Законом порядку;
- затверджує акти з питань, що стосуються організації діяльності обласної прокуратури;
- у десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у обласній прокуратурі;
- забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів обласної прокуратури;
- призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;
- у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування його на посаді прокурора;
- контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;
- виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
Окружну прокуратуру очолює керівник окружної прокуратури, який має такі повноваження:
- представляє окружну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями; 
- організовує діяльність окружної прокуратури;
- у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у окружній прокуратурі;
- забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів окружної прокуратури;
- призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;
- контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;
- виконує інші повноваження, передбачені цим та іншими законами України.
 
 

кількість переглядів: 2723